Vedtægter for Jegindø Borgerforening.

§1

Foreningens navn er: Jegindø Borgerforening.

 

§2

Foreningens formål er at varetage og fremme borgernes interesse på enhver hensigtsmæssig måde ved de midler, der står til dens rådighed. Herunder, at fremme tilvejebringelse af et godt samarbejde med øens borgere, og alle, som måtte have interesse i foreningens arbejde, i det omfang, der ligger indenfor foreningens evner.

 

§3

Foreningen optager medlemmer der har relation til øen. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen, og opkræves årligt.

Regnskabet følger kalenderåret.

 

§4

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar efter forud bekendtgjort dagsorden. Bekendtgørelsen skal finde sted i dagspressen senest 14 dage før. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdes. Generalforsamlingen bliver foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Alle forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal.

 

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, bortset fra formanden, der vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg henholdsvis 2 og 2. Bestyrelsen vælger selv næstformand, kasser og sekretær. Der vælges ligeledes hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Alle valg foregår ved skriftligt forslag og afstemning.

 

§6

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det fornødent. Formanden er pligtig at forelægge alle til foreningen indkomne skrivelser og forespørgsler, og sekretæren har ansvar for at disse, såvel som forhandlinger ved foreningens bestyrelsesmøder og generalforsamling tilføres forhandlingsprotokollen i det omfang, bestyrelsen finder det nødvendigt. Dagsorden til generalforsamling samt generalforsamlingens beslutninger skal altid være tilført protokollen, således, at der ikke senere, på grund af mangelfuld førelse af protokollen, kan opstå tvivl om udfaldets bestemmelser eller rigtighed.

 

§7

Foreningens regnskab skal revideres af 2 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, henholdsvis 1 og 1. Der vælges ligeledes suppleant for samme.

 

§8

Ethvert medlem er pligtigt at modtage valg til bestyrelsen og andre hverv for en periode af mindst 4 år, hvorefter vedkommende kan begære sig fritaget for ligeså langt et tidsrum.

 

§9

Forandringer i nærværende vedtægter kan foretages ved almindelig stemmeflertal, når vedtægtsændringen er påført dagsordenen.

 

§10

Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamlingsbeslutning, når mindst 2/3 af foreningens medlemmer, enten ved fuldmagt eller ved personlig tilstedeværelse, stemmer derfor.

 

§11

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt et flertal af bestyrelsen eller ¼ del af foreningens medlemmer ønsker det.

 

§12

Foreningen er uafhængig af partipolitik.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling tirsdag d. 24.02.2015.